Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Skills Waarderen

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Skills Waarderen

Συμμετοχή

Σχετικά

De basis voor het waarderen van vaardigheden is dat we met vastgestelde criteria en vanuit meerdere invalshoeken een prestatie kunnen bekijken. Zo kunnen we vaststellen of de toegekende waarde juist is en klopt met de waarneming.
In het assessment is vanuit de referentiekaders de juiste waarde al bepaald. Wat we extra hebben gedaan is; het zelf evalueren van de uitkomsten en deze met anderen bespreken en evalueren en dat daarna door de coach laten beoordelen. Dat is de basis om een activiteit volgens de geldende kaders te kunnen beoordelen.
Als je aan alle afgesproken opdrachten voorafgaand aan deze opdracht hebt voldaan, dan hoef je eigenlijk niets extras meer te doen. Je kunt deze activiteit afsluiten door zelf de bijhorende badge aan te vragen bij de coach, begeleider. Je coach zal dan het bijhorende formulier hiervoor invullen met een samenvattend oordeel en een advies voor het vervolgtraject.


Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Skills Waarderen Αποκτήστε αυτό το σήμα

De basis voor het waarderen van vaardigheden is dat we met vastgestelde criteria en vanuit meerdere perspectieven een prestatie kunnen bekijken. Aan de hand daarvan kunnen we vaststellen of de toegekende waarde juist is en klopt met de waarneming.
In het assessment is vanuit de referentiekaders de juiste waarde al bepaald. Wat we extra hebben gedaan is; het zelf evalueren van de uitkomsten, deze vervolgens met anderen bespreken en te evalueren en dit daarna door de coach te laten beoordelen. Dat is de basis voor het dialogisch valideren dat het mogelijk maakt om een activiteit volgens de geldende kaders te kunnen beoordelen.
Als je alle opdrachten voorafgaand aan deze opdracht hebt voldaan, dan hoef je eigenlijk niets extras meer te doen. Je kunt deze activiteit afsluiten door zelf de badge aan te vragen met het samenvattend doordeel.
Je coach zal dan het bijpassende formulier hiervoor invullen met een samenvattend oordeel en een advies voor het vervolgtraject.
Het formulier met de algemene beoordeling en het samenvattend oordeel wordt door de coach ingevuld en vormt het begin van een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject voor de gewenste gestelde persoonlijke doelen. Het systeem van open badges ondersteunt de toekomstige ontwikkeling van nieuwe leerpaden naar werk, opleiding, maatschappelijke inclusie en positieve gezondheid.
Πρέπει να ολοκληρώσετε τουλάχιστον 1 εργασία για να λάβετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Je kunt deelnemen aan de activiteit als je aan alle voorafgaande afgesproken opdrachten hebt voldaan.
Vraag dan de badge aan voor de waardering van het samenvattend oordeel over je vaardigheden die je hebt laten zien.

Je kunt het samenvattend oordeel dan als bewijs hier toevoegen zodat je het altijd terug kunt zien.

Het formulier voor de algemene beoordeling en het samenvattend oordeel kan je coach hier downloaden.
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Plan een datum voor je eindevaluatie en samenvateend oordeel gesprek met je coach.

Vraag je coach om naast het samenvattend oordeel wat je dan met elkaar gaat bespreken, ook om het impactformulier in te vullen. (klik om te downloaden)

Je kunt het impactformulier dan als bewijs hier toevoegen zodat je het altijd terug kunt zien.

Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ώρα
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

RMT West-Brabant

Χρησιμοποιείται σε playlists

SkillsPas als Persoonlijk Skills Portfolio
RMT West-Brabant
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists