Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

StartPas valorisatie

Lijndonk 4, 4825 BG Breda, Netherlands
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

StartPas valorisatie

Lijndonk 4, 4825 BG Breda, Netherlands
Συμμετοχή

Σχετικά

Valorisatie is het benutten van kennis en het delen daarvan met anderen met het doel om met de feedback een waarderend oordeel samen te stellen dat is gebaseerd op meerdere inzichten.
Dat is eigenlijk een moeilijke zin om het geleerde of de ervaring met anderen te delen en daar over met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan op een informele door bij elkaar te gaan zitten en de uitkomsten met elkaar te delen.
Dit is eigenlijk een onderdeel van de peer feedbackmethode, door met elkaar resultaten te delen en bespreekbaar te maken door elkaar te beoordelen. Hoe meer mensen een oordeel hebben over iemands ervaring of prestatie uit een activiteit, hoe meer we bij de werkelijke waarde van de uitkomst komen.
Download hiervoor het feedbackformulier (klik om te downloaden) en vul dit in voor de deelnemer over wie je feedback wilt geven.

Dit kun je organiseren door in groepjes te werken waarbij twee deelnemers een andere deelnemer evalueren.
Als je met twee deelnemers bent dan kun je natuurlijk elkaar evalueren en de uitkomsten delen.
Als er geen andere deelnemers zijn kun je deze activiteit met je coach plannen.

Besteedt minimaal 30 minuten inhoudelijk aan het feedbackgesprek en probeer zo concreet mogelijke antwoorden te formuleren. Zo help je de ander om beter inzicht te verkrijgen in zijn of haar resultaten.

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

StartPas Skills Valorisatie Αποκτήστε αυτό το σήμα

De eigenaar van deze badge heeft laten zien gefocust en actief aan de slag te gaan om het gewenste doel te behalen. Daarvoor zijn alle processen van voorbereiding, uitvoeren en afwerken van de benodigde taken voltooid.

Deze badge is onderdeel van het onderdeel "Skills Valorisatie" voor StartPas en geeft aan dat de ontvanger en daarmee de eigenaar van deze badge bouwt aan een persoonlijk vaardigheden portfolio.
Deze badge is persoonlijk en eigendom van de houder. Het delen van de inhoud en de toegevoegde bewijzen zijn in toestemming vastgesteld.

Dit open badge certificaat is onderdeel van een groter geheel in de opbouw naar een persoonlijk portfolio of StartPas en vormt het begin van een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject voor de gewenste gestelde persoonlijke doelen. Het systeem van open badges ondersteunt de toekomstige ontwikkeling van nieuwe leerpaden naar werk, opleiding, maatschappelijke inclusie en positieve gezondheid.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Om deze badge te behalen, dien je het feedbackformulier dat je van je mede deelnemers hebt ontvangen met de feedback over jouw resultaten als bewijs toe te voegen. Vervolgens kun je de badge aanvragen bij je coach.
Lukt het niet om het formulier als bewijs toe te voegen, dan kun je het ook e-mailen aan je coach.

Τοποθεσία

Lijndonk 4, 4825 BG Breda, Netherlands
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Προστέθηκε στην playlist (1)
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Werkplaats Brabant

Χρησιμοποιείται σε playlists

StartPas "De brug naar werken en leren"
Werkplaats Brabant
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists